Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το πρώην  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αρμοδιότητα σε:

  • Θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα μεταξύ των οποίων η απογραφή των στελεχών του δημοσίου, οι προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και εν γένει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς (σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών).
  • Θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και κατάστασης του ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου, ιδιαίτερα θέματα αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα, επιλογής των προϊσταμένων, θέματα πειθαρχικού δικαίου.
  • Θέματα συντονισμού των φορέων δημόσιου τομέα όπως ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομήςκαι λειτουργίας τους και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
  • Θέματα διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου, εποπτεία και κατευθυντήριες οδηγίες για τη δομή και λειτουργία όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως είναι για παράδειγμα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  • Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση. Συγκεκριμένα αρμοδιότητα του Υπουργείου αποτελεί η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε ό,τι αφορά μελέτες, έργα και δράσεις που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες.

Στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (βλ. ΦΕΚ 147 Α’/2011) όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών (π.δ. 373/1995), περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ΚΕΠ (άρθρο 15 του ν. 3448/2006, Α΄ 48).

Στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, η οποία έχει συσταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), και β) το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ 188/1996, Α΄ 146 και άρθρο 1 του ν. 3469/2006, Α΄ 131).

Στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και η εποπτεία, από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι Ανεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη  και  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και η Ανεξάρτητη διοικητική αρχή Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Close