Σχέδιο Δράσης 2014-2020

PDF | DOC | Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGov Action Plan) αποτελεί το επιχειρησιακό πλάνο υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020. Εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο της Μεταρρύθμισης στις 23 Δεκεμβρίου 2014 μετά και από την ενσωμάτωση των σχολίων και των προτάσεων που κατατέθηκαν κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης.

Εκπονήθηκε  υπό την  εποπτεία του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στενή συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Φορείς από όλη τη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλιστεί θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης  όλα τα σημαντικά τομεακά Έργα κάθε Υπουργείου και  θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις Έργων.  Στην συγγραφή του έχει υιοθετηθεί η δυναμική δομή  παρουσιάζοντας ένα κυλιόμενο πρόγραμμα δράσεων και έργων με διετείς περιόδους υλοποίησης το οποίο θα επανεξετάζεται, θα αξιολογείται και θα αναθεωρείται  ετησίως, στοχεύοντας στην κάλυψη  των μεταβαλλόμενων αναγκών της Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΔΜ).

Επικεντρώνεται στους στόχους που θέτει η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θέτοντας συγκεκριμένες Δέσμες Δράσεων (ΔΔ) για την επίτευξη τους.  Μέσω μίας ακολουθίας στόχων και Δράσεων κάθε ενταγμένο Έργο στο ΣΔ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της χώρας μας.

Στόχοι Στρατηγικής ↔ Στόχοι Σχεδίου Δράσης ↔Δέσμες Δράσεων ↔ Δράσεις↔ Έργα

Οι στόχοι του  ΣΔ  οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την ΗΔ είναι οι:

 • Απλούστευση Διαδικασιών με Χρήση ΤΠΕ
 • Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων – Ψηφιοποίηση Διεργασιών
 • Ενιαία Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Διοίκησης
 • Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους – Πολιτών – Επιχειρήσεων
 • Δημιουργία Ενιαίου Σημείου Πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
 • Αυθεντικοποίηση Πολιτών
 • Συμμετοχική Δημοκρατία
 • Ψηφιακή Ένταξη και Ψηφιακός Αλφαβητισμός
 • Διασύνδεση Βασικών Μητρώων Δημόσιας Διοίκησης
 • Ανοιχτή Διάθεση Δημόσιας Πληροφορίας
 • Ενέργειες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Κάθετους Τομείς

Παρουσιάζει επίσης, μία συνολική μεθοδολογική προσέγγιση για την ένταξη Έργων στο ΣΔ που περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) και τα οποία πηγάζουν από:

 • Τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και τις αρχές που αυτή θέτει.
 • Τη Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμισης και τους πυλώνες της.
 • Τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (Ψηφιακό Θεματολόγιο, Διεθνείς Συμφωνίες, κ.λπ.)
 • Την βελτίωση των δεικτών παρακολούθησης και υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση Έργων καταλυτών τα οποία αποτελούν τον κορμό της ΗΔ και αναμένεται να συνεισφέρουν στην δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος (enabling  environment) για την επιτυχή πραγματοποίηση του ΣΔ για την ΗΔ. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 • Η υιοθέτηση και λειτουργία ενιαίου συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης (HRMS)
 • Η υιοθέτηση μίας Ενιαίας Πολιτικής Δημόσιας Πληροφορικής (ITPolicy) που θα καλύπτει όλες τις πτυχές ασφαλούς σχεδιασμού, προμήθειας, λειτουργίας και συντήρησης των υπηρεσιών και του εξοπλισμού ΤΠΕ από την Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες τεχνολογικές επιλογές, πολιτικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας και SLAs  (βασισμένα σε πρότυπα).
 • Το έργο διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGovNow)
 • Η ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP)
 • Η υλοποίηση κεντρικής πύλης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες (CRMS).

Επιπλέον αυτών των Έργων εξαιρετικά σημαντική θεωρείται ότι είναι η ολοκλήρωση και επαναχρησιμοποίηση βασικών δομικών μονάδων ΗΔ  όπως είναι: η Ασφαλής, πιστοποιημένη και νομικώς αποδεκτή ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων και πληροφοριών (eDelivery), η Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση / Αυθεντικοποίηση (eID),  η προτυποποίηση των δομών δεδομένων, η   επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων της χώρας και η ολοκλήρωση του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (GCloud) με τον παράλληλο Σχεδιασμό της Στρατηγικής αξιοποίησης του.

Στο κείμενο του σχεδίου δράσης παρατίθενται Έργα τα οποία κατεγράφησαν κατά την περίοδο 2014-2015 και προβλέπεται η οριστικοποίηση και επικαιροποίηση των έργων Έργων αυτών καθώς και των αναφερομένων δράσεων με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τα υπόλοιπα Υπουργεία και  Φορείς,  λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενους ανασχεδιασμούς, αναθεωρήσεις ή προτάσεις κατά την κατάρτιση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2010.

Close