Νόμος 4024/2011

N.4024/2011 ΦΕΚ Α΄ 226

1. Κείμενο νόμου PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος / Πίνακας καταργουμένων – τροποποιουμένων διατάξεων / Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.2 Τροποποιούμενες διατάξεις / Καταργούμενες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α) / Καταργούμενες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α) / Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» / Π.Δ. 19/2011: Όροι – προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων ιδιωτικού δικαίου / Πρακτικά της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Οκτωβρίου 2011 PDF
1.3 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.4 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» PDF
2. Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση 18.10.2011 PDF
2.2 Συνεδρίαση 19.10.2011 πρωί PDF
2.3 Συνεδρίαση 19.10.2011 PDF
2.4 Συνεδρίαση 20.10.2011 PDF
2.5 Συνεδρίαση 25.10.2011 PDF
3. Εγκύκλιοι
3.1 Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/ 27-10.-2011) PDF
3.1.1 Υπενθύμιση παροχής στοιχείων για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/ 27-10-2011). PDF
3.1.2 Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων PDF
3.2 Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) PDF
3.3 Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/ 27-10-2011) PDF
3.4 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου PDF
3.4.1 Ηλεκτρονική παροχή στοιχείων για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου PDF
3.4.2 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1α, 2 και 9 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, όπως ισχύει PDF
3.5 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας PDF
3.5.1 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/27.11.2011 περί εργασιακής εφεδρείας PDF
3.5.2 Παροχή στοιχείων για την εργασιακή εφεδρεία του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα PDF
3.5.3 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί εργασιακής εφεδρείας - παροχή στοιχείων PDF
3.6 Ανακατανομή προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών PDF
3.7 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011) PDF
3.7.1 Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων PDF
3.8 Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) PDF
3.9 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011. PDF
3.9.1 Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. της 16ης Δεκεμβρίου 2011 PDF
3.9.2 Παροχή οδηγιών για ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ΙΔΑΧ που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία PDF
3.10 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 3 και 4 του ν. 4024/2011 PDF
3.10.1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4024/2011 (Α' 226). Μειώσεις επικουρικών συντάξεων. PDF
3.10.2 Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου. PDF
3.11 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν. 4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 224 Α') με τίτλο Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 PDF
3.12 Εφαρμογή των διατάξεων α) του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011 περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες και β) του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 3130/2003. PDF
3.13 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 PDF
3.13.1 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 για τους φορείς του κεφαλαίου Β' του Ν.3429/2005. PDF
3.14 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (226/Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, εννιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 PDF
3.14.1 Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, και Γενικών Γραμματέων PDF
3.15 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 3 και 4 του ν. 4024/2011 PDF
3.16 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 PDF
3.17 Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του ν.4024/2011 PDF
3.18 Καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στα μέλη των ΔΣ των ΦΚΑ PDF
3.19 Ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/2011) υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοΰπαλληλικές διατάξεις PDF
4. Υπουργικές Αποφάσεις
4.1 Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων PDF
4.2 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011. PDF
4.2.1 Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών PDF
4.2.2 Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών PDF
4.3 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση του προσωπικού των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011. PDF
4.4 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011. PDF

Close