Διατήρηση συστημάτων αξιολόγησης/επιλογής

Διατήρηση συστημάτων αξιολόγησης/επιλογής

PDF | ΘΕΜΑ: Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής
προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7
του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)

Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226
Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για
την έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα καθιερωθεί νέο σύστημα
αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου
Β’ του εν λόγω νόμου (άρθρο 4 του ν. 4024/2011).
Σύμφωνα με την ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση, η ικανότητα, η
απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία,
αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε
χρόνο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα αναμένεται ειδικότερα να καθοριστούν:

Close