Εκδήλωση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Λουξεμβούργο

Εκδήλωση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Λουξεμβούργο

PDF | DOC | «Καθιστώντας τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πραγματικότητα στην Ευρώπη»- Εκδήλωση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Λουξεμβούργο

Με ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν, να ζουν και να εργάζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η απαίτηση για διασυνοριακές υπηρεσίες αυξάνεται συνεχώς. Η ελευθερία στη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και ατόμων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, με φυσικό επακόλουθο μία σειρά από αλληλεπιδράσεων μεταξύ των Κρατών Μελών. Ειδικότερα, σε θέματα επιχειρήσεων, υγείας και σε νομικά ζητήματα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έλκονται από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, η δυνατότητα υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό είναι μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσδοκούν. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο διασυνοριακές μετακινήσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Ένας αριθμός πολιτών θα αρρωστήσει ή θα τραυματιστεί κατά τη διαμονή του σε ένα άλλο Κράτος – Μέλος, γεγονός που επιβάλλει την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στο εξωτερικό. Επίσης, η αυξανόμενη κινητικότητα πολιτών και επιχειρήσεων συνεπάγεται την εμφάνιση νομικών προβλημάτων και έτσι απαιτείται εύκολη πρόσβαση σε δικαστικά συστήματα.
Η μετατροπή της Ευρώπης σε μία Ενιαία Αγορά που θα επιτρέπει τις αδιάλειπτες, on line συναλλαγές μεταξύ των χωρών, αποτελεί προτεραιότητα για τις Ευρωπαϊκές Χώρες. Δεδομένης της μη συνοχής των εθνικών νομοθεσιών αλλά και των ποικίλων πληροφοριακών συστημάτων που είναι σε εφαρμογή εδώ και χρόνια, απαιτεί συνεργασία και δέσμευση τόσο μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, όσο και των παραγόντων της αγοράς προκειμένου να εφαρμοστεί η ιδέα της Ενιαίας Αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Πολυάριθμα προγράμματα και πρωτοβουλίες απέδειξαν ότι ο στόχος είναι εφικτός, αν και χρειάζονται ακόμα αρκετές ενέργειες. Ήδη έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες διαλειτουργικές λύσεις για διασυνοριακές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς: τηλε-ιατρική, τηλε-δικαιοσύνη, ηλεκτρονικές προμήθειες και ίδρυση επιχειρήσεων .
Προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, απαιτούνται γενικευμένα δομικά στοιχεία (building blocks) που θα επιτρέψουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σε διάφορους τομείς. Αμοιβαία αναγνώριση ηλεκτρονικών εγγράφων, ταυτοποίηση των πολιτών και των ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς και ασφαλής παράδοση των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτελούν βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στις διασυνοριακές διοικητικές υπηρεσίες να λειτουργούν σε όλη την ΕΕ. Το πρόγραμμα e-SENS (Απλές Πανευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Διαδικτυακές Υπηρεσίες) στοχεύει στην ενδυνάμωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αλλά και στη διευκόλυνση της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από τις Δημόσιες Διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, συγκεντρώνει, βελτιώνει και επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες λύσεις, με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Το πρόγραμμα e-SENS διοργανώνει την εκδήλωση «Καθιστώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πραγματικότητα στην Ευρώπη», που θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2014 στο Λουξεμβούργο, και στην οποία θα συζητηθούν η μέχρι τώρα πρόοδος αλλά και οι ενέργειες που απομένει να γίνουν προκειμένου να οικοδομηθεί η αδιάλειπτη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και συγκεκριμένα:
• οι δημόσιες υπηρεσίες με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που ήδη διατίθενται από τα Έργα Ευρείας Κλίμακας (LSP),
• η έντονη ανάγκη για ανάπτυξη νέων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή,
• η πρόοδος που έχει γίνει στην ανάπτυξη γενικευμένων λύσεων για την ηλεκτρονική επικοινωνία,
• το μέλλον των ψηφιακών υποδομών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.Μέσω ομιλιών και εκθέσεων, η εκδήλωση θα παρουσιάσει τόσο την τρέχουσα κατάσταση, όσο και την μελλοντική προοπτική των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παρέχοντας στους φορείς λήψης αποφάσεων πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα συζητηθεί πως το E-SENS και τα άλλα Έργα Ευρείας Κλίμακας συνεισφέρουν στην πλατφόρμα των «Βασικών υπηρεσιών» για τις ψηφιακές υποδομές των διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προβλέπονται από το πρόγραμμα CEF (Connecting Europe Facility). Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παροχή άμεσης πληροφόρησης σχετικά με την αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητα και τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των λύσεων που προτείνει το E-SENS. Θα δώσει επίσης μία μοναδική ευκαιρία στη βιομηχανία της πληροφορικής να ενημερωθεί για τις νέες τάσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να δει από κοντά την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών και να εντοπίσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Οι ηλεκτρονικές προσβάσιμες υπηρεσίες από όλη την ΕΕ είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη και για την προσφορά συγκεκριμένων δυνατοτήτων σε πολίτες και επιχειρήσεις. Αδιάλειπτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, να μειώσουν το χρόνο και το κόστος συναλλαγών και επιπλέον να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών. Μόνο η κοινή προσπάθεια και αφοσίωση των διαφορετικών εμπλεκόμενων μερών θα καταστήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πραγματικότητα στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esens.eu/event/making-e-services-a-reality-in-europe/

e-Sens event: making e-services a reality in Europe Thursday, 06/11/14 - Friday, 07/11/14

Close