Κλήρωση για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων

Κλήρωση για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων

PDF | DOC |

Σε συνέχεια της αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία σας ενημερώσαμε για τη δημοσίευση του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση του άρθρου 26 του νόμου αυτού, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 σχετική απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011.

 2. Ειδικότερα, με την κατά τα ανωτέρω απόφαση ορίζονται τα εξής:

                                                                                       «Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης

 

Η διαδικασία της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω κλήρωσης, εφαρμόζεται  υποχρεωτικά από τη Διοίκηση, στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση

των συλλογικών οργάνων, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio).

Άρθρο 2

Διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης

 

Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.

Η κλήρωση διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της

ίδιας οργανικής μονάδας.

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.

          Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα αυτά μέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.

Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ειδοποιούνται αμελλητί για την επιλογή τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις (3) παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου.»

 

 

          3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,  παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές και στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

Η   εγκύκλιος αυτή έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.minadmin.gov.gr- στο πεδίο: «υπηρεσιακές ανακοινώσεις, εγκύκλιοι».

 

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Close