Αποφυγή γραφειοκρατικών πρακτικών για άδειες Ε.Δ.Χ.

Αποφυγή γραφειοκρατικών πρακτικών για άδειες Ε.Δ.Χ.

PDF | DOC | Αποφυγή γραφειοκρατικών πρακτικών κατά την τήρηση δημοσιότητας των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.4070/2012 προβλέπεται η ανάρτηση στα καταστήματα των ΚΕΠ, των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή  τη μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών οι Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας οι οποίες εκδίδουν τις ανωτέρω προσκλήσεις, εντάσσουν στον πίνακα αποδεκτών τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση να ενημερώσει τα ΚΕΠ που λειτουργούν στον οικείο γεωγραφικό τους χώρο καίτοι οι εν λόγω προσκλήσεις κοινοποιούνται και στους οικείους Δήμους, οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν τα ΚΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’-Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Δεδομένου ότι η πρακτική τούτη δημιουργεί πρόσθετες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, παρακαλούμε για την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών, όπως η αποστολή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ΚΕΠ:

  • Απευθείας, καθώς τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι αναρτημένα στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»(www.ermis.gov.gr) στη θεματική ενότητα «Κατάλογος ΚΕΠ») ή
  • δια μέσου των οικείων Δήμων

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Close