Δημοσιογραφικά τεύχος 118

Δημοσιογραφικά τεύχος 118

Εκατοστή δέκατη όγδοη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 118 ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

-Συμπληρωματική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό ΔΕ
-Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του Νομοσχεδίου για την κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
-Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012
-Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα
-1η Συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Προγράμματα κατάρτισης-μετεκπαίδευσης στον τομέα του Τουρισμού από τον ΟΤΕΚ
-Προκήρυξη εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικών από το ΤΕΕ
-Παράταση ισχύος Οριστικού Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων έτους 2012
-Παρουσίαση του Εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση των νέων
-Καταληκτική ημερομηνία φυσικής απογραφής συνταξιούχων ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείων ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΑΤΕ & ΤΣΠ-ΕΤΕ
-Παράταση στην αναστολή λειτουργίας ορισμένων ΔΟΥ
-Εκδήλωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 118 προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6 θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.ε.π)
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δεπ)
- ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 10 θέσεις Καθηγητών, σύναψη 4 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου μερικής απασχόλησης
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ανάθεση έργου σε 1 άτομο για 6 μήνες
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 5 εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
-ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: 5 θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.ε.π)
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: 2 θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών
-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 20 συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 3 εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου

Close