Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018

Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018

PDF | DOC | Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις καθώς και της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1 /686/οικ.28898/03-08-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3524/τ.Α΄/21-08-2018, ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ), δίνεται η δυνατότητα διορισμού ενός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1) μέλους της  οικογένειας θανόντος συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 καθώς και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

            Επειδή η Υπηρεσία μας είναι εκ του νόμου αρμόδια για την διαδικασία διορισμού των εν λόγω δικαιούχων, σας αποστέλλουμε πίνακα με τους κλάδους ή τα τυπικά προσόντα των προς διορισμό δικαιούχων και παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr, τον αριθμό των κενών θέσεων που έχετε σε προσωπικό κλάδων ή ειδικοτήτων αντίστοιχων των τυπικών τους προσόντων σε υπηρεσίες ή σε φορείς σας, το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019, αποκλειστικά και μόνο για νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό (δηλ. στους νομούς Αττικής -σε όλο το νομό με προτίμηση την Ανατολική Αττική,  Ευρυτανίας και Λακωνίας).            

 Διευκρινίζεται ότι τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ενώ στην περίπτωση που από τον οργανισμό της Υπηρεσίας σας τίθενται πρόσθετα προσόντα για το διορισμό σε κλάδο ή ειδικότητα από τις αναγραφόμενες στον πίνακα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση ξένης γλώσσας), θα πρέπει αυτά να αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι ο διορισμός των εν λόγω δικαιούχων εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα. Επίσης, οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο, δεν θα πρέπει να τις διαθέσουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εν λόγω δικαιούχων.

Close