Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
– Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/487/15703/19-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΩΦ465ΧΘΨ-ΟΦΕ)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3265/13-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ESMA /2019/VAC04/AD5 Supervision Officer(IT Profile) -AD5 27-05-2019

Πληροφορίες, αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και την διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://esmacareers.adequasys.com

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vacancies@esma.europa.eu

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close