Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Aνακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 31921/15.5.2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΕΩ4ΚΩ3-0ΩΤ.

Close