Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/474/12275/29-03-2019 (ΑΔΑ: Ψ3Μ9465ΧΘΨ-4ΚΤ)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3089/06-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASO /2019/CA/004 COI Portal Officer FG IV 21-05-2019 (μέχρι 13:00 τοπική ώρα Βρυξελλών)
EASO /2019/TA/018 ICT Assistant-Business Analyst AST3 21-05-2019 (μέχρι 13:00 τοπική ώρα Βρυξελλών)
EASO /2019/TA/017 Certification Officer/Didactic Officer AD5 21-05-2019 (μέχρι 13:00 τοπική ώρα Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες, αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και την διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ1 ΕΓΓΡΑΦΟ2

Close