Νόμος 4093/2012

Νόμος 4093/2012

PDF | Ν.4093/2012 ΦΕΚ Α΄ 222 Με το νόμο αυτό κυρίως θεσπίζεται νέο πλαίσιο κινητικότητας του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Επίσης αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ο.Τ.Α και των δικαστικών υπαλλήλων. Τέλος καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες και ειδικότητες, περιορίζονται οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων και ρυθμίζεται η διάρκεια ισχύος των πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

1. Κείμενο νόμου

(Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σελ. 5569-5576).

PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση PDF
1.2 Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) PDF
1.3 Ειδική Έκθεση άρθρ. 75 παρ. 3 του Συντάγματος PDF
1.4 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων PDF
1.5 Τροποποιούμενες διατάξεις, Μέρος Α PDF
1.6 Τροποποιούμενες διατάξεις, Μέρος Β PDF
1.7 Τροποποιούμενες διατάξεις, Μέρος Γ PDF
1.8 Τροποποιούμενες διατάξεις, Μέρος Δ PDF
1.9 Τροποποιούμενες διατάξεις, Μέρος Ε PDF
1.10 Σχέδιο νόμου PDF
1.11 Πρακτικά της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου PDF
1.12 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
1.13 Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων PDF
1.14 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
2. Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
2.1 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του 4093/2012 (19.Νοεμβρίου 2012). PDF
2.2 Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις (05 Δεκεμβρίου 2012). PDF
2.3 Έγκριση των Σχεδίων και Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις. PDF
2.4 Κύρωση: Νόμος 4111/2013, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων και Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις» και άλλες επείγουσες διατάξεις. PDF
2.4.1 Αιτιολογική Έκθεση / Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων / Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου / Σχέδιο Νόμου PDF
2.4.2 AMENDMENT AGREEMENT Relating to the MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND and THE BANK OF GREECE DECEMBER 2012 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ μεταξύ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 / AMENDMENT AGREEMENT Relating to the FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT-PSI LM Facility Agreement between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State and THE BANK OF GREECE DECEMBER 2012 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναφορικά με την ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ-Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ μεταξύ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ως Δικαιούχου Κράτος Μέλος και ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 / AMENDMENT AGREEMENT Relating to the FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT-Bond Interest Facility between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State and THE BANK OF GREECE DECEMBER 2012 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναφορικά με την ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ-Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων μεταξύ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους και ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 PDF
2.4.3 Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) PDF
2.4.4 Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) / Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων PDF
2.4.5 Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων PDF
2.4.6 Β’ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
2.4.7 Συνεδρίαση Ολομέλειας 14.01.2013 PDF
Πρακτικά Βουλής
3.1 Συνεδρίαση Ολομέλειας 07.11.2012 PDF
4. Εγκύκλιοι
4.1 Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα – Διαθεσιμότητα και αργία – κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ PDF
4.2 Διαθεσιμότητα-Αργία-Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου PDF
4.3 Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 PDF
4.3.1 Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – Διευκρινήσεις – Αποσαφηνίσεις PDF
4.3.2 Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 PDF
4.3.3 Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 PDF
4.4 Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) PDF
4.5 Διαθεσιμότητα – Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου PDF
4.6 Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα PDF
4.6.1 Οδηγίες για την κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα PDF
4.6.2 Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
4.7 Κοινοποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων PDF
4.8 Υπηρεσιακή κατάσταση μεταφερόμενου προσωπικού δυνάμει της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 PDF
4.9 Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013 PDF
4.9.1 Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων PDF
4.10 Ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης για θέματα διαθεσιμότητας/κινητικότητας PDF
5. Διαπιστωτικές Πράξεις
5.1 Κατάργηση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατ’ εφαρμογή του Ζ.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 …» PDF
6. Υπουργικές Αποφάσεις
6.1 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ1 και Ζ2), του ν. 4093/2012» PDF
6.1.1 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων PDF
6.1.2 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους PDF
6.1.3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ1914/Γ/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» PDF
6.2 Ανακοίνωση 1/2013: Κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 PDF
6.2.1 Ανακοίνωση 2/2013: Ανακοίνωση στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 PDF
6.3 Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) PDF
6.3.1 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ.και τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) PDF
6.4 Σύσταση - Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
6.4.1 Ορισμός Μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
Διευκρινήσεις απαντήσεις στις συχνότερες σχετικές ερωτήσεις Διευκρινήσεις

Close