Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 10/19

Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 10/19

PDF | DOC | Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 10/19 Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Τεύχος 10ο (από 04/03/2019 έως 08/03/2019)/Νομολογία 2019/Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii
1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 4
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 5
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 5
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 6
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 6
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6
Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6
Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6
Γ. Λοιπές Υ.Α. 6
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 9
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 12
1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 12
2. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας
Νομικών Προσώπων 12
3. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 15
4. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 15
5. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 26
6. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 31
7. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 31
8. Διεθνείς Συμβάσεις- Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίας
και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 31
9. Ε.Σ.Π.Α. 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 32
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 32
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 32
1. Γενικές Διατάξεις 32
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 40
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 42
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 42
5. Δι@ύγεια 46
6. Ψηφιακή Υπογραφή 48
7. Πιστοποίηση 49

Close