Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 1/19

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 1/19

PDF | DOC | Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τεύχος 1ο (01/01/2019 – 28/02/2019)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii

1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 7
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ………………27
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών……………….28
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 29
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 29
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29
Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης…………………………………………………………..29
Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης……………………..30
Γ. Λοιπές Υ.Α…………………………………………………………………………………………………………34
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α………………………………………………………………………………………………………52
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ …………..59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 61

1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 61
2. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας
Νομικών Προσώπων 61
3. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 84
4. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 84
5. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 162
6. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 182
7. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 182
8. Διεθνείς Συμβάσεις – Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίας
και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 183
9. Ε.Σ.Π.Α. 185

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΔΑ 186

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ………………………………………….. 186
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ…………………………………………………………………………………186
1. Γενικές Διατάξεις 186
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 194
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 196
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 196
5. Δια@ύγεια 200
6. Ψηφιακή Υπογραφή …..202
7. Πιστοποίηση 202

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ………. 205
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ……………………………………………………………………………. 205
1. Γενικές Διατάξεις 205
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 207
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 207
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών 208
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 210
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 211
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης 212
8. Ανασύσταση φακέλου 214
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 214
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 215
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 216
12. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 218

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ………………………………………………… 221
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ……………………………………………………………………………………………… 221
1. Γενικές Διατάξεις 221
2. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων
από Δημόσιες Υπηρεσίες 226
3. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών. 226
4. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα
που προκαλούνται από οχήματα του Δημοσίου 228

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ…………… 230
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ………………………………………………………… 230
1. Γενικές Διατάξεις 230
2. Ειδικές Διατάξεις 234

Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ…………236
(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,
μνημονιακή κινητικότητα)…………………………………………………………………………………….. 236

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ……………………………………… 247

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III………………………………………………………………………………………………………………..255

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α……………………………………………………255

Close