Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συμπληρωματική Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.5/2459/5.3.2019 Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με αποσπάσεις επτά (7) διοικητικών υπαλλήλων (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) στην Κεντρική Υπηρεσία Αθήνας και το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) ΩΣΘΒΩ-ΩΣΗ

Close