Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 17116/Θ1/5-2-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών για απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΦΙΨ4653ΠΣ-Χ92.

Close