Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία

PDF | DOC | Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμβασης:
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)
1.2. Του Π.Δ 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
1.3. Του Π.Δ 123 (ΦΕΚ Α’/2008/2016) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.4. Του Π.Δ 88 (ΦΕΚ 160/Α’/2018) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
1.5. Την με αρ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.10776/12.03.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 1242/Β/2018)
1.6. Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
2. Τις διατάξεις :

2.1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει
2.2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
2.3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθ.1,
2.4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
2.5. του ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
2.6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
2.7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
2.8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
2.9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει
2.10. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
2.11. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
2.12. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
2.13. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
2.14. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2.15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
2.16. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
2.17. της με αριθμ.1191/22.03.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α’147).
2.18. του υπ’ αρ. 5035/28.9.2018 διευκρινιστικού εγγράφου (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) και θέμα «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού».
2.19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2.20. το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.19.7/2967/21.1.2019 σχετικό αίτημα της αρμόδιας οργανικής μονάδας (ΑΔΑΜ 19REQ004360201).

2.21. το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.19.7/3006/21.1.2019 σχετικό αίτημα της αρμόδιας οργανικής μονάδας (ΑΔΑΜ 19REQ004360201).

2.22. τις από 11.1.2019 Τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

2.23. την με αρ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/204/3602/28.1.2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ ΩΞ1Δ465ΧΘΨ-2ΚΡ και ΑΔΑΜ 19REQ004387185).

2.24. την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Π/2/οικ.3851/29.1.2019 απόφαση έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΓΨΙ465ΧΘΨ-96Ε και ΑΔΑΜ 19REQ004387185).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους πλέον ενός (1) έτους (μονομερές δικαίωμα προαίρεσης) με τους ίδιους όρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ‘’ΕΡΜΗΣ’’ (ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ),
ΜΕΡΟΣ Β: Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία-αναβάθμιση της υπάρχουσας ΑΠΕΔ και
ΜΕΡΟΣ Γ: Παροχή υπηρεσιών Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και Χρονοσήμανσης.

CPV:
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
Α. [50324100-3]-Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων
Β. [72500000-0]-Υπηρεσίες πληροφορικής

Επισήμανση προς υποψήφιους οικονομικούς φορείς:
Η προσφορά, από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, υποβάλλεται για το σύνολο του έργου (ΜΕΡΟΣ Α, Β και Γ) και όχι κατά τμήματα/Μέρη, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων/Μερών δεν είναι δυνατή διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου.

Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στα αντίστοιχα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (περιλαμβανομένου και του μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€ 586.372,44) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι καθαρή αξία € 472.881,00 πλέον ΦΠΑ € 113.491,44 το οποίο αναλύεται βάσει και των ανωτέρω αντικειμένων της σύμβασης, ως εξής:

1ο έτος (12 μήνες)
€ 360.161,72 (καθαρό ποσό € 290.453,00 πλέον ΦΠΑ € 69.708,72)

Ανάλυση αντικειμένου:
ΜΕΡΟΣ Α: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ‘’ΕΡΜΗΣ’’ (ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ), όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Κόστος Συντήρησης ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ (α1)
- Κόστος Συντήρησης ΑΠΕΔ (της υπάρχουσας) – (α2)

ΜΕΡΟΣ Β: Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία-αναβάθμιση της υπάρχουσας ΑΠΕΔ, όπου περιλαμβάνεται το:
- Εφάπαξ κόστος αναβάθμισης ΑΠΕΔ/Χρονοσήμανσης (β)

ΜΕΡΟΣ Γ: Παροχή υπηρεσιών Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και Χρονοσήμανσης, όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Κόστος παροχής υπηρεσιών ΥΔΚ (γ1)
- Κόστος παροχής υπηρεσιών Χρονοσήμανσης (γ2)
- Κόστος παροχής γραμμών δικτύου (γ3) - η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της ανάθεσης ή μη κατά το στάδιο της κατακύρωσης)

2ο έτος (12 μήνες – Δικαίωμα προαίρεσης)
€ 226.210,72 (καθαρό ποσό € 182.428,00 πλέον ΦΠΑ € 43.782,72)
Ανάλυση αντικειμένου:
ΜΕΡΟΣ Α: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ‘’ΕΡΜΗΣ’’ (ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ), όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Κόστος Συντήρησης ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ (α1)

ΜΕΡΟΣ Γ: Παροχή υπηρεσιών Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και Χρονοσήμανσης, όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Κόστος παροχής υπηρεσιών ΥΔΚ (γ1)
- Κόστος παροχής υπηρεσιών Χρονοσήμανσης (γ2)
- Κόστος παροχής γραμμών δικτύου (γ3) - η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της ανάθεσης ή μη κατά το στάδιο της κατακύρωσης)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΑΛΕ 2420989001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 του Ειδικού Φορέα 1005.201.0000000.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
α) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της, μη συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος παραλαβής των παραδοτέων.
με δυνατότητα ανανέωσης για
β) Ένα (1) έτος ακόμα (Μονομερές Δικαίωμα Προαίρεσης), σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (μόνο για τα ΜΕΡΗ Α και Γ).

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 4.2.2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤED e Notices).
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό α/α: 68939
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.minadmin.gov.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις -> Προμήθειες -> Υπηρεσίες, στις 8.2.2019.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8.3.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 3:00 μμ
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 15.3.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 3.1 του συνημμένου τεύχους διακήρυξης.

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α) τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους που επισυνάπτονται.
β) το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

8.3.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 3:00 μμ

 

Close