Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

Σύμφωνα με το Α.Π.8584/11.12.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) έχει δημοσιεύσει τις ακόλoυθες προκηρύξεις με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASA/AD/2018/011 Head of Finance and Procurement Department (AD10) 11.01.2019
EASA/IV/2018/004 Technical Cooperation Operations Manager(FG IV) 14.01.2019

 

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας:

https://www.easa.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ1 ΕΓΓΡΑΦΟ2

Close