Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Πυξίδα μας για τον προγραμματισμό των προσλήψεων οι βασικές ανάγκες του Δημοσίου

Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Πυξίδα μας για τον προγραμματισμό των προσλήψεων οι βασικές ανάγκες του Δημοσίου

Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Πυξίδα μας για τον προγραμματισμό των προσλήψεων οι βασικές ανάγκες του Δημοσίου

PDF | DOCX|Εισήγηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις τροπολογίες:

α) Ένταξη του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στελέχη αυτών με μόνιμο προσωπικό.

β) Δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν την 31η.12.2018, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4531/2018 (Α' 62), έως και την 28η.6.2019, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες.

Close