Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC |Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7528/05-11-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου  (EASO)

δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
EASO/2018/TA/014 Finance and Administration Officer (AD5) 17.12.2018

(έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

EASO/2018/TA/013  Head of Payroll and Entitlements Sector (AD8) 10.12.2018

(έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

EASO/2018/TA/012 Head of Training Operations (AD8) 10.12.2018 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας
EASO/2018/TA/016 Operations  Officer-Resettlement  (AD6) 17.12.2018 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας
EASO/2018/TA/015 Research Assistant (AST4) 10.12.2018 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν  να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν  απευθείας  στον  ως  άνω   Ευρωπαϊκό    Οργανισμό.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Close