Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών,Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών,Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών, Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
1.2. Του Π.Δ 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως ισχύουν.
1.3. Του Π.Δ 123 (ΦΕΚ Α’/2008/2016) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.4. Του Π.Δ 88 (ΦΕΚ 160/Α’/2018) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.5. Την με αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.10776/12.03.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 1242/Β/2018).

2. τις διατάξεις :
2.1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν.
2.2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2.3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθ.1.
2.4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
2.5. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
2.6. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
2.7. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
2.8. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
2.9. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
2.10. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
2.11. Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017.
2.12. Της με αριθμ.1191/22.03.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α’147).
2.13. Της υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016),καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθμ. 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητες Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), (απόφαση: 3/24.01.2018) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
2.14. Του υπ’ αριθμ. 5035/28.09.2018 διευκρινιστικού εγγράφου με ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ και θέμα «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού».
2.15. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2.16. Το με αρ. πρωτ. 326/14.11.2018 σχετικό αίτημα, με ΑΔΑΜ 18REQ004003765.
2.17. Την με αρ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/1892/42708 /16.11.2018 απόφαση ανάληψης με α/α 100081 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω696465ΧΘΨ-2ΗΥ και ΑΔΑΜ: 18REQ004024227).
2.18. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.36720/11.10.2018 Απόφαση με θέμα: Ορισμός Μελών τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών.
2.19. Το από 20/11/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φαξ και πολυμηχανημάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα I και της παραγράφου 3.2 της Διακήρυξης, για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η προϋπολογιζόμενη αξία της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει έως του ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του οικονομικού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1.γ του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα την 17/12/2018 ημέρα Δεύτερα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται:
1. με κατάθεση τους στο Τμήμα Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (ισόγειο) της αναθέτουσας αρχής, (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα), υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
2. με αποστολή, επί αποδείξει, στη διεύθυνση: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Βασ. Σοφίας 15 - ΤΚ 106 74 – Τμήμα Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (ισόγειο), υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία 17/12/2018 και έως 11:00 π.μ. ώρα.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρούσας και πληρούν τους όρους αυτής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του Διαγωνιζομένου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
Α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους που επισυνάπτονται.
Β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα παραρτήματά της θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.minadmin.gov.gr

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν από άποψη πληρότητας τη διακήρυξη ως προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των παραρτημάτων της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές νομιμότητας κατά του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με του όρους της διακήρυξης εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.minadmin.gov.gr, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή των προσφορών.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2

Close