Απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σε ερώτηση βουλευτή της ΝΔ

Απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σε ερώτηση βουλευτή της ΝΔ

Απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σε ερώτηση βουλευτή της ΝΔ

PDF | DOCX|Βασικά σημεία από την απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Γεωργαντά με θέμα   «Προσλήψεις κατ’ εφαρμογή εξαιρέσεων από την ΠΥΣ 33/2006».

Η διαδικασία έγκρισης πρόσληψης προσωπικού από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, και η διαδικασία των προσλήψεων μέσω του συστήματος του Α.Σ.Ε.Π. αποτελούν διακριτές διαδικασίες και διέπονται από διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια η κάθε μια. Η διαδικασία της έγκρισης από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, αποσκοπεί στην παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης της πολιτικής των προσλήψεων, ενώ η τήρηση των διατάξεων του Ν. 2190/1994, έχει ως στόχο την αξιοκρατική, ισότιμη και διαφανή διαδικασία πρόσληψης. H εξαίρεση από την διαδικασία της Π.Υ.Σ. 33/2006, δεν συνιστά εκ προιμίου εξαίρεση από την διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Επισημαίνουμε ότι  η ΠΥΣ 33/2006 εξακολουθεί και εφαρμόζεται. Σε κάθε περίπτωση τηρείται ο εκάστοτε  κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα οποία τόσο ο αριθμός των μόνιμων όσο και ο αριθμός των συμβασιούχων κατά τα έτη 2014-Αύγουστος 2018 σημείωσε μείωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α.Τακτικό Προσωπικό(Εκτός ΝΠΙΔ)

 

      2014      2015      2016      2017      2018
Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Αύγουστος
Σύνολο   576.856     566.913     565.671     566.861     566.511

 

Β.Συμβασιούχοι Κρατικού Προϋπολογισμού

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ο αριθμός των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό διατηρήθηκε στα προβλεπόμενα όρια και κατά τα έτη 2015-Αύγουστος 2018 σημείωσε μείωση, καθώς το Δεκέμβριο του έτους 2015 ανερχόταν σε 48.084 άτομα και τον Αύγουστο του έτους 2018 ανερχόταν σε 46.935 άτομα.

Από το σύστημα προσλήψεων εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού όπως οι στρατιωτικοί, το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό, οι απευθείας διοριζόμενοι σε διευθυντικούς βαθμούς και καθήκοντα κλπ. Πρόκειται για προσωπικό που λόγω της φύσεως και του χαρακτήρα της εργασίας απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία πρόσληψης η οποία όμως καθορίζεται από ειδικές διατάξεις νόμου και διενεργείται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο πάντα της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Η Π.Υ.Σ. 33/2006 αφορά κρατικό προϋπολογισμό, συνεπώς εξαιρούνται αυτόματα συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ, ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

Το ΑΣΕΠ, από το έτος 2015 και εντεύθεν δεν έχει εκδώσει προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον εν γένει δημόσιο τομέα χωρίς τον έλεγχο των σχετικών προβλέψεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνεται, η εξαίρεση από την ΠΥΣ 33/2006 δεν σημαίνει εξαίρεση και από τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΑΣΕΠ.

Δείτε εδώ ολόκληρη η απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δείτε εδώ η διευκρίνιση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού σχετικά με την ερώτηση.

Close