Πρόσκληση στελέχωσης ΕΥΣΣΕΠ (15 θέσεις)

Πρόσκληση στελέχωσης ΕΥΣΣΕΠ (15 θέσεις)

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ)

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εφαρμογής Προγραμμάτων «ΕΥΣΣΕΠ» σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εξής:

 • Δεκατρείς (13) θέσεις ΠΕ
 • Μία (1) θέση ΤΕ
 • Μία (1) θέση ΔΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. Οικ.
867/18-7-2008 (ΦΕΚ 1432/Β/18-7-2008).
Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται
στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και τις
διατάξεις του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).

Ειδικότερα, για τις θέσεις των ΠΕ και ΤΕ θα συνεκτιμηθούν:

 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων.
 • Η γνώση των θεμάτων που διαλαμβάνει το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΕΠ ΔΜ).
 • Η ενασχόληση με σύγχρονα ζητήματα δημόσιας διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη κατά την καθημερινή εργασία τους στη θέση που κατέχουν σήμερα.
 • Η συμμετοχή σε ομάδες έργου/εργασίας.
 • Η ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για ειδικότητες των επιστημών πληροφορικής, οικονομίας, νομικής και στατιστικής.
Για τη θέση  ΔΕ θα συνεκτιμηθούν:

 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη ομάδων και προϊσταμένων μονάδων.
 • Η ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 26 Νοεμβρίου 2012 στο πρωτόκολλο
της ΕΥΣΣΕΠ (Κοραή 4, 1ος όροφος, γραφείο Γ7) και ώρες 09.00 – 17.00 σε έντυπη μορφή,
ή / και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyssep@ydmed.gov.gr,
τα ακόλουθα:

 • Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (Βιογραφικό Σημείωμα 1 και 2).
 • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η παρούσα πρόσκληση, τα τυποποιημένα έγγραφα του βιογραφικού, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minadmin.gov.gr (αρχική σελίδα) στο πεδίο προσλήψεις- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 15 θέσεις στην ΕΥΣΣΕΠ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2131313906, 2131313902, 2131313914 και ώρες 09.00  έως 17.00.

Θέτουμε υπόψη των υποψηφίων ότι το καθιερωμένο ωράριο της υπηρεσίας είναι 09.00 – 17.00, αλλά με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο της διαχειριστικής περιόδου και σε δύσκολες συνθήκες για τη χώρα και τη δημόσια διοίκηση ενδέχεται να απαιτηθεί απασχόληση πέραν αυτού.

Close