Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

PDF | DOC | Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)
-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/357/22014/24-07-2018 (ΑΔΑ: 64ΞΕ465ΧΘΨ-ΨΚΒ)
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/358/23706/25-07-2018 (ΑΔΑ: Ω62Γ465ΧΘΨ-31Φ)

Σύμφωνα με το Α.Π.5832/05.09.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    ΙΜΙ2/2018/CA/003 ΙΤ Assistant-

Contract Agent(M/F)-FGIII

 

17.09.2018
    ΙΜΙ2/2018/CA/004 Ex-Post Control Officer-

Contract Agent(M/F)-FGIV

 

17.09.2018

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ1 ΕΓΓΡΑΦΟ2

Close