Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 4/2018

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 4/2018

Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεύχος 4ο (01/07/2018 – 31/08/2018) PDF | DOC | Νομοθεσία-Νομολογία 2018/ Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii

1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 6
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ………………21
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών……………….22
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 23
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 23
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23
Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.. 23
Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 26
Γ. Λοιπές Υ.Α. 29
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 58
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 76

1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 76
2. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας
Νομικών Προσώπων 76
3. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 84
4. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 84
5. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 120
6. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 124
7. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 124
8. Διεθνείς Συμβάσεις – Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίας
και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 126
9. Ε.Σ.Π.Α. 128

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΔΜΗΔ 129

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 129
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 129
1. Γενικές Διατάξεις 129
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 137
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 139
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 139
5. Δια@ύγεια 143
6. Ψηφιακή Υπογραφή …..145
7. Πιστοποίηση 146

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 148
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 148
1. Γενικές Διατάξεις 148
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 150
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 150
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών 151
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 153
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 154
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης 156
8. Ανασύσταση φακέλου 157
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 157
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 159
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 159
12. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 161

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 164
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 164
1. Γενικές Διατάξεις 164
2. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων
από Δημόσιες Υπηρεσίες 168
3. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών. 169
4. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα
που προκαλούνται από οχήματα του Δημοσίου 170

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 172
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 172
1. Γενικές Διατάξεις 172
2. Ειδικές Διατάξεις 176

Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ…………178
(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,
μνημονιακή κινητικότητα) 178

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III…………………………………………………………………………………………………………………190

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α……………………………………………………190

Close