Προκήρυξη θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προκήρυξη θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με το Α.Π.5062/11.07.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την υπό στοιχεία COM/TA/ESTAT/18/AD8 προκήρυξη για την πρόσληψη δώδεκα (12) διοικητικών υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 στην Eurostat, στον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος των στατιστικών δημοσίων οικονομικών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Αυγούστου 2018.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6 της ανωτέρω προκήρυξης, πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR-AMC-LUX-ESTAT-TEMP-AGENT-SELECTION@ec.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close