Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων του υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων του υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018

PDF | DOC | Απάντηση στο από 26.7.2018 έγγραφο αίτημα της εταιρίας 01 Solutions Hellas για την παροχή διευκρινήσεων επί των όρων του υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003454491) συνοπτικού διαγωνισμού

Σχετ.:
1. Το από 26.7.2018 (αριθμ. εισερχομένου πρωτοκόλλου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 27304/26.7.2018) έγγραφο ερώτημα της εταιρίας 01 Solution Hellas με θέμα «Αίτημα Διευκρινήσεων επί των όρων της Προκήρυξης ,με το αρ. πρωτ.: «Αρ. Πρωτ. : ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018».
2. Το από 27.7.2018 έγγραφο των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διευκρινήσεων».Με το με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2018 (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου 27304/26.7.2018) έγγραφο ερώτημα της εταιρίας σας ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003454491). Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιων προμηθειών, τους όρους της σχετικής υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003454491) διακήρυξης και το από 27.7.2018 έγγραφο των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διευκρινήσεων», σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
Ερώτηση 1η:
«Στην παράγραφο 2.2.6.2. Αποδεικτικά μέσα, Αναφέρεται :
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά την σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016.»
Παρακαλούμε διευκρινίστε / επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση υποβολής μέρους ή όλων, των Αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6.2 στην φάση των δικαιολογητικών συμμετοχής παρά μόνο στην φάση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο».
Απάντηση:
Όσον αφορά το 1ο ερώτημα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών (Υποβολή ΤΕΥΔ)» της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003454491) Διακήρυξης, ορίζεται ότι:
«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου:
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων:
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθμ. 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητες Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), (απόφαση: 3/24.01.2018) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).»
Επίσης, στην παράγραφο 2.2.6.2. «Αποδεικτικά μέσα» της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003454491) Διακήρυξης αναφέρεται ότι
«Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016».Συνεπώς, σας επισημαίνουμε ότι καθώς το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας όλα τα προβλεπόμενα αποδεικτικά στην περίπτωση που ζητηθούν από την Υπηρεσία μας, όπως προβλέπεται την παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
”Ερώτηση 2η
«Στην παράγραφο 2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών (Υποβολή ΤΕΥΔ), ζητείται η συμπλήρωση και η υποβολή του ΤΕΥΔ ως δικαιολογητικό συμμετοχής.Επειδή στο υπόδειγμα του ΤΕΥΔ που είναι επισυναπτόμενο στο παράρτημα III της προκήρυξης, δεν υπάρχει το πεδίο στο οποίο μπορούμε να δηλώσουμε το Τμήμα στο οποίο επιθυμούμε να υποβάλλουμε προσφορά, Δηλ. το παρακάτω :
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.Μπορείτε σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε που μπορεί αυτό να προσδιοριστεί στο ΤΕΥΔ, αν για παράδειγμα μπορούμε να επέμβουμε στο μέρος Ι του ΤΕΥΔ και να διαγράψουμε το τμήμα για το οποίο δεν θα υποβάλλουμε προσφορά;»
Απάντηση:
Όσον αφορά το 2ο ερώτημα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της Διακήρυξης αναγράφεται η εξής επισήμανση στις σελ. 11 και 12
«Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφοράς είτε για το τμήμα (α) είτε για το τμήμα (β) όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 1.3.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οικονομικό φορέα και για τα δύο τμήματα (α) και (β),
υποχρεούται στην υποβολή ξεχωριστής προσφοράς για το καθένα τμήμα, για λόγους συγκρισιμότητας των τυχόν υποβληθεισών προσφορών και αξιολόγησης τους από την αρμόδια επιτροπή.»Επίσης, στην παράγραφο 2.4.2 «Τρόπος υποβολής προσφορών» στη σελ. 21 αναγράφεται ότι:
«ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα οριζόμενα σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής προσφορών ορίζονται στο άρθρο 96 του
Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του Οικονομικού Φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, Στοιχεία Επικοινωνίας, Δ/νση)
για τις Υπηρεσίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ή ή/και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.
με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 1/8/2018
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).»Ως συνέπεια των ανωτέρω ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για το Τμήμα Α΄ είτε για το Τμήμα Β΄ ή και για τα δύο Τμήματα. Διευκρινίζεται όμως ότι υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστή πλήρη προσφορά για κάθε ένα Τμήμα για το οποίο ενδιαφέρεται, αναγράφοντας ρητά στον κύριο φάκελο της προσφοράς του τον τίτλο του Τμήματος για το οποίο προσφέρει.

Ερώτηση 3η
«Στην σελίδα 17 και συγκεκριμένα στην παράγραφό 2.2.5 αναφέρεται :
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν αποδεδειγμένα εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου.»

Παρακαλούμε διευκρινίστε για το Τμήμα Α:
• Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου σύμβασης που πρέπει να έχουν τα έργα τα οποία απαιτείται να έχουν εκτελεστεί; Μπορούν οι συμβάσεις να είναι και με φορείς ιδιωτικού τομέα ή μόνο με δημοσίου τομέα;
• Οι συμβάσεις πρέπει να είναι ολοκληρωμένες ή μπορεί να είναι σε εξέλιξη;
• Ποια ακριβώς στοιχεία τεκμηρίωσης χρειάζεται να κατατεθούν για την απόδειξη της εν λόγω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής (π.χ. πίνακας έργων συγκεκριμένης μορφής, αναλυτική παρουσίαση ενός η περισσότερων έργων, πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής / βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κτλ.);»

Απάντηση:
Όσον αφορά το 3ο ερώτημα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται αποδεδειγμένα να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς την τελευταία πενταετία τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο υλοποίηση ή συντήρηση / υποστήριξη web εφαρμογών που έχουν σχέση με Διαχείριση Στοιχείων Ανθρώπινου Δυναμικού και μέγεθος αντίστοιχο με αυτό της συγκεκριμένης διακήρυξης.
Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει:
• να έχουν ενεργούς χρήστες της τάξης των 1000-2000 χρηστών
• να διαχειρίζονται εγγραφές προσωπικού τουλάχιστον της τάξεως των εκατό χιλιάδων ετησίως
Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, να έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία από τον οικονομικό φορέα και θα πρέπει να έχουν συναφθεί με φορείς του δημοσίου τομέα.
Τα στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτείται να κατατεθούν για την απόδειξη της εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων είναι: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Close