Απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ. 224/04.07.2018 Πρόσκλησης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης(ΑΔΑ): ΩΞΠΙ46Μ4Χ7-ΗΧΦ.

Close