Απόσπαση Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανωτάτη Εκπαίδευση(Α.ΔΙ.Π.)

Απόσπαση Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανωτάτη Εκπαίδευση(Α.ΔΙ.Π.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Προσωπικού στην « Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανωτάτη Εκπαίδευση»(Α.ΔΙ.Π.)
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63/03.07.2018)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 5971/09.07.2018 Πρόσκλησης της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ.

Close