Προκήρυξη θέσης Διευθυντών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προκήρυξη θέσης Διευθυντών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προκήρυξη θέσης Διευθυντών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOCX | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων όλων των διευθύνσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι οι εξής:

Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  2. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
  3. Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών
  4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Β. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων

  1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας
  2. Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων
  3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3

 Γ. Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

  1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  2. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  3. Διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, που κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ανήκουν σε κλάδο/ειδικότητα, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προΐσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης”, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 2 Ιουλίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Close