Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα του άρθρου 117 του Νόμου 4412/2016

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα του άρθρου 117 του Νόμου 4412/2016

PDF | DOC | Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το υποέργο 2 με τίτλο «Μελέτη - Πρόταση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ΚΕΠ-ΕΚΕ και αδειοδοτουσών αρχών», της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης, προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ #38.589# €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΕΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποβολή πρότασης για την επίτευξη ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ΚΕΠ - ΕΚΕ (Ηλεκτρονικών Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης) και των αδειοδοτουσών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ορίζονται τα εξής: α) η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (πλατφόρμα EUGO) και αξιολόγησή της με βάση τις αξιολογήσεις της ΕΕ, τόσο στο πλαίσιο του δικτύου EUGO όσο και γενικότερα στο πλαίσιο των δεικτών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, β) η ανάλυση των απαιτήσεων - προδιαγραφών για τη μορφοποίηση των προτάσεων (ανα)σχεδιασμού, η οποία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και ταξινόμηση των απαιτούμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, και γ) ο σχεδιασμός προδιαγραφών για τη δημιουργία νέας πλατφόρμας ή ο ανασχεδιασμός των απαιτήσεων αναβάθμισης της υπάρχουσας. Επιπλέον στο αντικείμενο της σύμβασης εντάσσονται και οι εξής διαδικασίες: η εκτίμηση των ενδεχόμενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή για τη χρήση της πλατφόρμας από όλα τα ΚΕΠ της χώρας (όχι μόνο από τα υφιστάμενα 54 ΚΕΠ – ΕΚΕ), η κατάρτιση πλάνου υλοποίησης - μετάβασης στη νέα πλατφόρμα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κατάλογο με τις απαραίτητες σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις, και η κοστολόγηση της πρότασης που θα υποβληθεί.
Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο Παράρτημα Ι («Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης») της παρούσας διακήρυξης.
Η προϋπολογιζόμενη αξία του εν λόγω έργου εκτιμάται συνολικά στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (38.589 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ11510000), ΣΑΕ 115/1.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1.γ του Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα την 25η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ ενώπιον του αρμόδιου τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ( Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (υπόψη Προέδρου Επιτροπής Διενέργειας), Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα, με οποιονδήποτε τρόπο όπου και παραλαμβάνονται επί αποδείξει, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 και έως 11.00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρούσας και πληρούν τους όρους της παρούσας, ήτοι:
- Όλα τα φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- Ενώσεις Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
- Συνεταιρισμοί.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του Διαγωνιζομένου.
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
4. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
Α) τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους που επισυνάπτονται.
Β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα παραρτήματά της θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.minadmin.gov.gr.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν από άποψη πληρότητας τη διακήρυξη ως προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των παραρτημάτων της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές νομιμότητας κατά του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα (ήτοι το αργότερο μέχρι και 8 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.minadmin.gov.gr.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Close