Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)

Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)

PDF | DOC | Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)
Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στα Υπουργεία κατόπιν προκήρυξης του συνόλου των θέσεων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των Υπουργείων να προβούν αμελλητί στις κάτωθι ενέργειες:
1. Να προβούν στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει, στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Ως εκ τούτου, όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ο όρος «επιπέδου Διεύθυνσης» νοούνται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου του Υ.Κ., και τα αντίστοιχα ή ενδιάμεσα επίπεδα οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Υποδιεύθυνσης.
2. Να προβούν στη σύσταση και συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αρμοδίων οργάνων επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως ισχύει.Ειδικότερα, ανά απαιτούμενη ενέργεια διευκρινίζονται τα εξής:
1. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 86 του Υ.Κ., «8. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση, όπου προβλέπεται, άλλως ανά φορέα. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση προκηρύσσεται από τον οικείο φορέα αυτοτελώς».
Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων, οι προκηρυσσόμενες θέσεις επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων που υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, θα προκηρυχθούν ανά Γενική Διεύθυνση, ενώ αυτοτελώς, είτε στην ίδια προκήρυξη είτε σε ξεχωριστή προκήρυξη, θα προκηρυχθούν οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση. Διευκρινίζεται, εν προκειμένω, ότι Υπουργεία, τα οποία διαθέτουν μεγάλο αριθμό θέσεων ανά Γενική Διεύθυνση, δύνανται να προκηρύσσουν με ξεχωριστή προκήρυξη τις εν λόγω θέσεις ανά Γενική Διεύθυνση.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ., ιδίως σε ό,τι αφορά στη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των αρ. 80-86 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά προκήρυξη.
• Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και σε κάθε περίπτωση κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν
ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
• Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
• Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 5 εδάφιο β΄ του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
• Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
• Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.
• Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24Α του ν. 4369/2016.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για τις προκηρύξεις που θα εκδοθούν θα ληφθεί υπόψη, ως προϋπόθεση συμμετοχής, η τήρηση υποχρέωσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2017, η οποία πραγματοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-05-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1882). Σχετικές οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-03-2018 (ΑΔΑ: 78Ξ2465ΧΘΨ-ΓΓ6), ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951/24-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛ465ΧΘΨ-3Ο1) και ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) εγκύκλιοι.
• Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ. της παρ. 8. του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως ισχύει.
• Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
• Όσοι επιλέγονται από τα Σ.Ε.Π. τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα για θητεία τριών (3) ετών.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αποτελούν τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των προκηρυσσόμενων θέσεων. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι στα περιγράμματα θέσεων εργασίας πέραν των τυπικών – κύριων και πρόσθετων – προσόντων που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις και τα οποία αποκλειστικώς και μόνο αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στο αντίστοιχο πεδίο «τυπικά προσόντα» του Π.Θ.Ε., τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υπάλληλοι-υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις ευθύνης, δύνανται να προβλέπονται ως επιθυμητά προσόντα σε αντίστοιχο πεδίο του Π.Θ.Ε., χωρίς ωστόσο αυτά, εφόσον δεν προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, να επηρεάζουν το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας των υπαλλήλων.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
• Οι προκηρύξεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου που προκηρύσσει τις θέσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει».
• Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο, οπουδήποτε κι αν υπηρετούν αυτοί κατά το χρόνο της κοινοποίησης είτε απουσιάζουν με οποιαδήποτε νόμιμη άδεια.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
• Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ.
• Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης Διεύθυνσης που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες (παρ. 5 άρθρο 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει).
2. ΣΥΣΤΑΣΗ Σ.Ε.Π. ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Παράλληλα με την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης κατά τα ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων καλούνται να προβούν στη σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου, σύμφωνα με προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ., έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση του συνόλου των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων.Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι βάσει των προαναφερομένων διατάξεων σε κάθε Υπουργείο, με απόφαση του οικείου Υπουργού, συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ. για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.
Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται εν προκειμένω για τα Υπουργεία από:
α) έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου
β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Υπουργείου,
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π..
Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.Τα μέλη των Σ.Ε.Π. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Με την απόφαση σύστασης ορίζεται ως Πρόεδρος ένα από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π..Η θητεία των μελών των Σ.Ε.Π. είναι τριετής.Ως εκ τούτου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να απευθυνθούν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Α.Σ.Ε.Π. αντίστοιχα για την υπόδειξη των προβλεπομένων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις γ και δ μελών. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 1α του άρ. 6 του ν. 2839/2000, σύμφωνα με τις οποίες «1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω». Σχετική και η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/13/ΟΙΚ. 12383/6.4.2017 εγκύκλιος. Οι ως άνω διατάξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τεθούν υπόψη του ΑΣΕΠ, κατά τη διαδικασία του αιτήματος υπόδειξης εκπροσώπων, δεδομένου ότι τα μέλη που θα υποδείξει το ΑΣΕΠ είναι παραπάνω από ένα.

Προς διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, επισυνάπτονται:
1. Υπόδειγμα Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων, με συνημμένα υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας και Βιογραφικού Σημειώματος. Αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αποτελούν τα οικεία Π.Θ.Ε. των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας.
2. Υπόδειγμα βεβαίωσης των επικαλούμενων στοιχείων των υποψηφίων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Close