Μεταφορά Προσωπικού από την Ηλεκτρομηχανική

Μεταφορά Προσωπικού από την Ηλεκτρομηχανική

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΕ |ΤΕ| ΔΕ| ΥΕ

Οι εν λόγω πίνακες είναι προσωρινοί και θα οριστικοποιηθούν μετά τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών προσόντων και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν καταλαμβάνει καμία θέση, θα κληθεί να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση

ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | ΥΕ

Close