Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς και από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κριτήριο αξιολόγησης:
H συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας με βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα, στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από 21/03/2018 αιτήματος του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών (ΑΔΑΜ: 18REQ002866582), το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο όλων των ειδών συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και προ ΦΠΑ. Ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί πριν την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης να καταθέσει εντός 3 (τριών) εργασίμων ημερών:
• Φορολογική ενημερότητα (για κεντρική διοίκηση)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ή έναρξη δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις.
• Ποινικό/α μητρώο/α ανάλογα με την νομική του μορφή.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ #3.000,00#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 1231, του φορέα 05/150 του οικονομικού έτους 2018.

Χρονοδιάγραμμα :
Η προμήθεια των υλικών καθαριότητας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα της Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Τα προς προμήθεια υλικά καθαριότητας και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων - προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές, με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και τους εξής όρους:
• Ο ανάδοχος δεσμεύεται στην πρώτη παραγγελία για παράδοση της ελάχιστα οριζόμενης ποσότητας σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα αμέσως μετά την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης ή της σύμβασης αν απαιτηθεί.
• Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών
• Των δικαιολογητικών συμμετοχής
• Την πληρότητα του φακέλου
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).
Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής:
Α.
• με κράτηση ύψους: 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
• 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06%
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
Β.
• με κράτηση ύψους: 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
• 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06%
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
Γ. με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ φυσικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013).
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, στο ισόγειο, μέχρι και την 30/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, υπόψη του Τμήματος Προμηθειών.

Στοιχεία Φακέλου προσφοράς:
• Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Δικαιολογητικά συμμετοχής σελ. 3-4 της παρούσας
• Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή, σελ.4
• Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ σελ. 5-7 της παρούσας , με υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου/ενδιαφερόμενου.

Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους – υποψήφιους Αναδόχους για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη τριάντα (30) ημερών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής.
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία :
• Να αναγράφονται τα στοιχεία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν
• Να δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο προσφέρων (ενδιαφερόμενος – υποψήφιος ανάδοχος) οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
• Να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
• Να δηλώνεται ότι:
o έλαβαν σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της προμήθειας
o συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
o παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής,
o ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
Για την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή/εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, το «συστατικό» και το «ισχύον» καταστατικό).
Εάν ο προσφέρων (ενδιαφερόμενος – υποψήφιος προμηθευτής) είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, την Έναρξη Επιτηδεύματος και την ισχύουσα.

Διαδικασία Παρακολούθησης – Παραλαβής
Η παρακολούθηση - παραλαβή της προμήθειας των υλικών καθαριότητας θα γίνεται τμηματικά και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης στο Υπουργείο και σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών, το οποίο και είναι αρμόδιο για τις τμηματικές παραγγελίες. Η παράδοση των υλικών καθαριότητας πραγματοποιείται στην έδρα του Υπουργείου (Βας. Σοφίας 15 Αθήνα) και η παραλαβή πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγκαίρως, και όχι σε περισσότερες από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης τα υλικά καθαριότητας που απαιτούνται, με βάση την παρούσα.

Διαδικασία Πληρωμής
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική τμηματική παραλαβή των υλικών καθαριότητας από την Επιτροπή Παραλαβής.

Close