Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για την διαμόρφωση νομοθετικής πρότασης για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο

Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για την διαμόρφωση νομοθετικής πρότασης για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο

PDF | DOC | Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για την διαμόρφωση νομοθετικής πρότασης για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 10 παρ.3 του Ν.Δ.216/1974 (ΦΕΚ Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98),
δ) του άρθρου 21 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
στ) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/29.03.2018 (ΦΕΚ 1164 Β΄) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ……….των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
3. Το υπ’αριθ.1602/20.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
4. Το από 21.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υπηρεσίας μας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό έγγραφα,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νομοπαρασκευαστική Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση νομοθετικής πρότασης για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/2102 (Web Accessibility Directive) στο Εθνικό Δίκαιο.

B. Πρόεδρος και Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι:
1. Καλλιόπη Αγγελετοπούλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ειδικότητας Νομικής Πληροφορικής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υπηρεσίας μας, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Στασή, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υπηρεσίας μας.
2. Νικόλαος Χρονόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υπηρεσίας μας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Αυγέρη, υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υπηρεσίας μας.
3. Ιωάννης Βασιλείου, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υπηρεσίας μας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Αναγνώστου, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, αποσπασμένο στην Υπηρεσία μας.
4. Αντωνία Πεδιαδιτάκη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας Νομικών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, ως Μέλος, με αναπληρωτή το Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
5. Σωτηρία Μαμάη, μόνιμη υπάλληλος με Β΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σαββίδη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας Πληροφορικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί η Ελένη Αγγελακοπούλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικό Η/Υ με βαθμό Α΄ , της Υπηρεσίας μας.
Γ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί συλλογικών οργάνων διατάξεις.

Close