Στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπ. Οικονομικών, με αποσπάσεις προσωπικού σε θέσεις Ελεγκτών

Στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπ. Οικονομικών, με αποσπάσεις προσωπικού σε θέσεις Ελεγκτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπ. Οικονομικών, με αποσπάσεις προσωπικού σε θέσεις Ελεγκτών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 2/17414/0004/1.3.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπ. Οικονομικών, με αποσπάσεις προσωπικού σε θέσεις Ελεγκτών, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 7ΖΥΦΗ-ΨΞΤ.

Close