Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία ΕCSEL

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία ΕCSEL

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία ΕCSEL -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/230/35589/31.10.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΩΧ465ΧΘΨ-X5E)

Σύμφωνα με το A.Π.8666/4-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία ECSEL για την υπό στοιχεία ECSEL-05-SNE-KS θέση εθνικού εμπειρογνώμονα (knowledge and Technology Officer).
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 19η Φεβρουαρίου 2018, 12:00 τ.ω. Βρυξελλών.
Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018 στη διεύθυνση: admin@rp-grece.be

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close