Στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού

Στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. ΕΔΥΜΕΤ 86/8-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΣΗΓ465ΧΘΞ-Γ8Ο.

Close