Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 1733/19.10.2017  Πρόσκλησης  του Υπουργείου Υγείας    αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΩΦΛΤ465ΦΥΟ-ΚΚΝ

Close