Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 4/2017

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 4/2017

Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2017 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεύχος 4ο (01/07/2017 – 31/08/2017) PDF | DOC | Νομοθεσία-Νομολογία 2017/ Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i

1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 5
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 26
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων
Υπουργών) 27
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ) 27
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π) 27
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28
Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.. 28
Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 30
Γ. Λοιπές Υ.Α. 32
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 58
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 74

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 75

1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 75
2. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34
του Ν. 4024/2011 75
3. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας
Νομικών Προσώπων 75
4. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 86
5. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 86
6. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 118
7. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 120
8. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 120
9. Διεθνείς Συμβάσεις – Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίας
και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 121
10. Ε.Σ.Π.Α. 123

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΔΜΗΔ 125

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 125
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 125
1. Γενικές Διατάξεις 125
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 133
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 135
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 135
5. Δια@ύγεια 138
6. Ψηφιακή Υπογραφή 140
7. Πιστοποίηση 141
Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 143
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 143
1. Γενικές Διατάξεις 143
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 145
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 145
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών 146
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 148
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 149
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης 150
8. Ανασύσταση φακέλου 151
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 152
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 153
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 154
12. Υπηρεσίες μιας στάσης– ΚΕΠ/ΕΚΕ 155

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 159
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 159
1. Γενικές Διατάξεις 159
2. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων
από Δημόσιες Υπηρεσίες 163
3. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών.. 164
4. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα
που προκαλούνται από οχήματα του Δημοσίου 165

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 167
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 167
1. Γενικές Διατάξεις 167
2. Ειδικές Διατάξεις 170

Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ…………173
(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,
μνημονιακή κινητικότητα)

Περισσότερα:
Ξεφυλλίστε τα Δελτία Νομοθεσίας

Close