Απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 110/11.08.2017 Πρόσκλησης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):7ΓΧ746Μ4Χ7-ΞΕ2.

Close