Στελέχωση με μετατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Στελέχωση με μετατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμ. πρωτ.  2/59768/0004/2-8-2016 παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις του ΣΔΟΕ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΩΒΔΩΗ-ΙΙΑ.

Close