Διασύνδεση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης «ΕΚΕ» στον Εθνικό Κόμβο eIDAS

Διασύνδεση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης «ΕΚΕ» στον Εθνικό Κόμβο eIDAS

PDF | DOC | Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης «ΕΚΕ» στον Εθνικό Κόμβο eIDAS»

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο «Διασύνδεση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης «ΕΚΕ» στον Εθνικό Κόμβο eIDAS», με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από 03/02/2017  αιτήματος του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων (ΑΔΑΜ:17REQ001653272), το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 615/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017. Το έργο εντάσσεται στη δράση με τίτλο «Transformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Crossborder Services», με αριθμό 2015-EL-IA-0083, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF).

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β΄. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν από εταιρίες που αποδεδειγμένα έχουν (α) τουλάχιστον δύο (2) προηγούμενα συμβόλαια ανάπτυξης-συντήρησης ιστοτόπων με βασικό λογισμικό Oracle Database Enterprise Edition και εφαρμογή τουλάχιστον ενός (1) από τα παρακάτω πρόσθετα πακέτα: Oracle Tuning Pack, Oracle Diagnostic Pack, Oracle RAC και Oracle Application Server Standard Edition, και (β) διαθέτουν ομάδα εργασίας με τεχνογνωσία και εμπειρία ικανή να εξασφαλίσει την έγκαιρη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσης. Στην τεχνική προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται ως αποδεικτικά μέσα για την περίπτωση του (α) κριτηρίου βεβαίωση επιτυχούς υλοποίησης ή πρακτικά οριστικής παραλαβής των σχετικών έργων, και για την περίπτωση του (β) κριτηρίου βιογραφικό σημείωμα των μελών την ομάδας εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στα έργα που έχουν συμμετάσχει και στην τεχνογνωσία που διαθέτουν βάσει των οποίων μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παρούσας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων (ektprog@ydmed.gov.gr ) μέχρι και την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα και ώρα 13:00.

Close