Αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

Αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με αποσπάσεις  υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 13468/10.7.2017  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με αποσπάσεις  υπαλλήλων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΗΚΓ465ΧΘ0 –ΥΘ8

Close