Μετάταξη υπαλλήλου στο Επιμελητήριο Πιερίας

Μετάταξη υπαλλήλου στο Επιμελητήριο Πιερίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου στο Επιμελητήριο Πιερίας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 2875/Φ.101/06.07.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής στο Επιμελητήριο Πιερίας, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΩΝΔΗ469ΗΚΠ-Τ7Λ.

Close