Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του Συστήματος διαχείρισης δημοσιεύσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον Εθνικό Κόμβο eIDAS

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του Συστήματος διαχείρισης δημοσιεύσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον Εθνικό Κόμβο eIDAS

PDF | DOC | Διασύνδεση του Συστήματος διαχείρισης δημοσιεύσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον Εθνικό Κόμβο eIDAS»

To Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο «Διασύνδεση του Συστήματος διαχείρισης δημοσιεύσεων Διαύγεια στον Εθνικό Κόμβο eIDAS», με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από 03/02/2017 αιτήματος του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων (ΑΔΑΜ:17REQ001653272), το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 6151 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017. Το έργο εντάσσεται στη δράση με τίτλο «Transformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Crossborder Services», με αριθμό 2015-EL-IA-0083, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF).
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β΄. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν από εταιρίες που αποδεδειγμένα έχουν (α) τουλάχιστον δύο (2) προηγούμενα συμβόλαια ανάπτυξης/συντήρησης εφαρμογών με χρήση γλώσσας προγραμματισμού Java και εφαρμογή τεχνολογιών JEE ή/και του Sping Application Development Framework, κατά προτίμηση σε περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Eclipse, με λογισμικό εξυπηρετητών Microsoft Windows Server ή/και Linux Debian και ιδανικά βάση δεδομένων MongoDB και (β) διαθέτουν ομάδα εργασίας με τεχνογνωσία και εμπειρία ικανή να εξασφαλίσει την έγκαιρη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσης. Στην τεχνική προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται ως αποδεικτικά μέσα για την περίπτωση του (α) κριτηρίου βεβαίωση επιτυχούς υλοποίησης ή πρακτικά οριστικής παραλαβής των σχετικών έργων, και για την περίπτωση του (β) κριτηρίου βιογραφικό σημείωμα των μελών την ομάδας εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στα έργα που έχουν συμμετάσχει και στην τεχνογνωσία που διαθέτουν βάσει των οποίων μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παρούσας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων (ektprog@ydmed.gov.gr ) μέχρι και την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Close