Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου "Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού αριθ. 910/2014 της ΕΕ (eIDAS)"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου “Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού αριθ. 910/2014 της ΕΕ (eIDAS)”

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου "Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού αριθ. 910/2014 της ΕΕ (eIDAS)"

Κριτήριο αξιολόγησης:

H συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή

To Υπουργείο Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την "Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού αριθ. 910/2014 της ΕΕ (eIDAS)" σύμφωνα με το συνημμένο αίτημα, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr και έλαβε ΑΔΑΜ 17REQ001538188 2017-06-16.

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή  για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών (τεσσάρων φάσεων) συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και προ ΦΠΑ. Ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί πριν  την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης  να καταθέσει εντός 3 εργασίμων ημερών :

 • Φορολογική ενημερότητα (για κεντρική διοίκηση)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Ποινικό/α μητρώο/α ανάλογα με ην νομική του μορφή.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας  θα ανέλθει μέχρι του ποσού  των  είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ #24.800,00#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 0873, του φορέα 05/150  του οικονομικού έτους 2017.

Χρονοδιάγραμμα :

Το πρώτο παραδοτέο της πρώτης φάσης αξιολόγησης θα πρέπει να έχει παραδοθεί στο Υπουργείο το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ώστε να κατατεθεί στην ΕΕΤΤ εμπρόθεσμα.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την εξέλιξη της κάθε φάσης.

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων - αναδόχων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές, με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο αίτημα και τους εξής όρους:

 • Ο ανάδοχος δεσμέυεται για την κατάθεση του πρώτου παραδοτέου στο Υπουργείο το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ώστε να κατατεθεί στην ΕΕΤΤ εμπρόθεσμα.
 • Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών και
 • των δικαιολογητικών συμμετοχής.
 • Την πληρότητα του φακέλου

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς. (Σημ:  στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις).

Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

 1. α. με κράτηση ύψους 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ.375 παρ.7. του ν.4412/2016)

3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06%

20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

 1. α. με κράτηση ύψους 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3. του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την 1191/2017 ΚΥΑ- ΦΕΚ 969/Β/2017)

3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06%

20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α/2013).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους  σε κλειστό φάκελο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, ισόγειο, μέχρι και την 21-06-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ, υπόψη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων.

Στοιχεία Φακέλου προσφοράς:

 • Μία υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Δικαιολογητικά συμμετοχής σελ.3-4 της παρούσας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιουαναδόχου, σελ. 4
 • Οικονομική προσφορά, ανά φάση σύμφωνα με το υπόδειγμα, σελ. 6 (με υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου/ενδιαφερόμενου).

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους – υποψήφιους Αναδόχους για τριάντα  (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη τριάντα (30) ημερών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

1.      Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία :
α.  Να αναγράφονται τα στοιχεία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν
β. Να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο προσφέρων (ενδιαφερόμενος – υποψήφιος ανάδοχος) οφείλει  να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Γ. Να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
γ.   Να δηλώνεται ότι:

·      έλαβαν σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της προμήθειας

·      συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.

·      παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή  υπαναχώρησής ,

·         ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.

·         δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  με βάση το ISO 17065 και τον κανονισμό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

·         είναι διαπιστεμένος στο ΕΣΥΔ και στην ΕΕΤΤ ή έχει ξεκινίσει τη σχετική διαδικασία διαπιστευσης

 

Για την προαναφερόμενη υπεύθυνη  δήλωση  δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ

 

2.      Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή/  εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, το «συστατικό» και το «ισχύον»  καταστατικό),

Εάν ο προσφέρων (ενδιαφερόμενος – υποψήφιος προμηθευτής)  είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, την  Έναρξη Επιτηδεύματος και την ισχύουσα.

 

Διαδικασία Παρακολούθησης – Παραλαβής

Οι φάσεις  των απαιτούμενων εργασιών είναι τέσσερεις, οι οποίες θα γίνονται σταδιακά και προϋποθεση της εκάστης επόμενης φάσης είναι η θετική αξιολόγηση και εισήγηση της ΕΠΠΕ.

Τα παραδοτέα κάθε φάσης θα παραλαμβάνονται οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου μετά από σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας οργανικής μονάδας (ΔΗΔ).
Διαδικασία Πληρωμής

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα (που θα αντιστοιχούν σε κάθε φάση) μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική τμηματική παραλαβή  των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Close