Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

PDF | DOC |: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ #68.324,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός

Χρονική διάρκεια του Έργου:

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ταξινόμηση κατά CPV: 72500000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  και 50324100-3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή)                                             

 

Διαδικτυακός Τόπος

Υποβολής Προσφορών

Διακήρυξης στη Διαδικτυακή

Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :

www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία Ανάρτησης

 

15.05.2017

Ημερομηνία Έναρξης

Υποβολής

 

16.05.2017

Καταληκτική

Ημερομηνία και Ώρα  15:00 μμ

Υποβολής

 

08.06.2017

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ)  

15.05.2017

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο 15.05.2017

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1.1.      Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

1.2.      Του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α’/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

1.3.      Του Π.Δ. 123 (ΦΕΚ/Α΄/208/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

1.4.      Του Π.Δ. 125 (ΦΕΚ/210/Α΄/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

1.5.      Την με αρ. ΔΙΔΥ/Φ1.2/οικ.1509/2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους  των  Οργανικών  Μονάδων  των  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Διοικητικής Ανασυγκρότησης», (ΦΕΚ 171 Β’/26-1-2017).

  1. Τις διατάξεις:

­           του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει

­           του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

­           του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

­           της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

­           του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

­           του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

­           του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.

­           του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄150)

­           του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

­           του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

­           του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει

­           του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

  • του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

­           του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

­           του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

­           της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

­           της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

­           των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Της υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016).

  1. Το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/32758/22.12.2016 αίτημα της αρμόδιας οργανικής μονάδας, (ΑΔΑΜ: 17REQ005684159) με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν.
  2. Τις αναλήψεις:

-Την με αρ.πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/22/3692/02-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΒΝ465ΧΘΨ-Θ5Ο) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 6536 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας

- Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Π/3/15555/11-05-2017 απόφαση  προανάληψης (ΑΔΑ:ΩΑΠ9465ΧΘΨ-60Χ) καθώς και

- την μερική ανάκληση με αρ.πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/108/15554/11-05-2017 (Ορθή Επανάληψη 12-05-2017) (ΑΔΑ: ΨΟΑ1465ΧΘΨ-4ΟΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 2644 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας,

με ΑΔΑΜ:17REQ006180430

                                                   Αποφασίζουμε 

Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού («κάτω των ορίων») με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο με τίτλο «Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου», σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος Διακήρυξης.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων», του φορέα 05/150, των οικονομικών ετών 2017- 2018.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών, από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 1α του ν. 4412/2016.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό :

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες,  αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό (από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας») παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

  • Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοκητικής Υποστήριξης. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Δ/νση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ.
  • Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη τη Δνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ.
  • Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή αποστέλλοντας:

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Οι προσφέροντες υποβάλουν την προσφορά τους στους αντίστοιχους διαγωνισμούς στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα που επιθυμούν να προσφέρουν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι ‘  του συνημμένου τεύχους Διακήρυξης.

Η Προσφορά για κάθε διαγωνισμό στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά,  τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 15η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15 10674 Αθήνα) από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο.

Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 3.1 του συνημμένου τεύχους προκήρυξης.

Ο προσφέρων προμηθευτής , εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει , ευθέως ή εμμέσως , τους όρους της διακήρυξης .

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Εφόσον οι διευκρινήσεις έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 του  συνημμένου τεύχους διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

  • Στο Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

σε τρείς (3) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας

σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες:

α. «ΗΧΩ των Δημοπρασιών», Τζωρτζ 6, 10677, Αθήνα

β. «Γενική Δημοπρασιών», Σωνιέρου 20, 104 38 Αθήνα

γ. «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών», Εμμ. Μπενάκη 10 & Παν/μίου 57, 105 64, Αθήνα

δ. «Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής», Περσεφόνης, 19200, Αττική

ε. «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», Φ. Γκινοσάτη 8 και Ήβης, Μεταμόρφωση

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0841 του οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 77, παρ. 5 του Ν. 4270/2014.

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.minadmin.gov.gr/ , στο Πρόγραμμα Δι@υγεια,  στο ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr/) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Close