Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: οικ.3581/08.03.2017  Πρόσκλησης  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΩΣΟΟ465ΧΙ8-Ζ0Ψ.

Close